Våre tjenester

Revisjon, årsregnskap og bekreftelser

  • Lovbestemt revisjon
  • Frivillig revisjon
  • Bistand med utarbeidelse av årsregnskap og noter
  • ISRE 2400 - Forenklet revisjon av regnskaper
  • ISRE 2410 - Forenklet revisjon av delårsregnskaper
  • ISAE 3000 - Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller begrenset revisjon av historisk finansiell informasjon
  • SA 3801 - Revisors kontroll av og rapportering om grunnlag for skatter og avgifter
  • SA 3802 - Revisors uttalelser og redegjørelser etter selskapslovgivningen
  • ISRS 4400 - Avtalte kontrollhandlinger
  • Andre relaterte tjenester som naturlig faller inn under vårt kompetanseområde