Rådgivning

Intern kontroll

 • Bistand med å kartlegge, effektivisere og forbedre selskapers intern kontroll.
 • Bistand med å kartlegge, effektivisere og forbedre styringsstrukturen. Her vurderes roller, ansvar, planleggingsprosesser, oppfølgingsprosesser, kommunikasjons- og rapporteringsstrukturen.
 • Bistand med å kartlegge, analysere og tilrettelegge tiltak med henhold på risiko. Her vurderes risiko, kontrolldesign, kontrollimplementering og kontrolloppfølging.
 • Bistand med å formalisere styringsstruktur og risikostyring
 • Regnskapsrådgivning. Bistand med regnskapsmessig problemstillinger og organisere regnskapsenheten i selskaper.
 • Andre relaterte tjenester som naturlig faller inn under vårt kompetanseområde.


Etablere, omorganisere og verdsettelse av selskaper

 • Nyetablering av virksomhet
 • Kapitalforhøyelser og kapitalnedsettelser
 • Omorganisering av virksomhet
 • Verdsettelse av virksomhet
 • Andre relaterte tjenester som naturlig faller inn under vårt kompetanseområde